Opetus

Ryhmien esittely

Barcelonan Suomi-koulun minien ryhmän muodostavat 3-4-vuotiaat lapset.
Oppilaiden ollessa pieniä on Suomi-koulu monelle ensimmäinen paikka, jossa he tapaavat muita ulkosuomalaisia lapsia. Tämän vuoksi on tärkeää, että he kokevat koulun ja suomen kielen oppimisen positiivisena.
Suomi-koulu herättelee lasten mielenkiintoa suomen kieltä kohtaan ja koulun luoma iloinen ilmapiiri on siinä tärkeässä asemassa. On tärkeää, että oppilaat viihtyvät koulussa ja tämän ikäryhmän kanssa suomen kielen oppiminen tuleekin luonnollisesti leikin ja ohjatun toiminnan lomassa.
Tuntien aikana oppilailla on myös vapaata sekä ohjattua leikki-aikaa, jotta he voivat harjoitella puhumista ja puheen tuottamista myös toisten lasten kanssa.
Tällä ikäluokalla kielellinen tietoisuus alkaa kehittyä, mihin Suomi-koulussa olemme myös osana vaikuttamassa. Jokainen tapaamiskerta rakentuu teeman ympärille. Keskustelemme, luemme, askartelemme ja leikimme tunnin aiheeseen liittyen. Käsiteltävät teemat ovat lapsilähtöisiä ja tähtäävät tukemaan lapselle tärkeän maailman kuvaamista.
Esikouluryhmässä on 5-6 -vuotiaita lapsia, jotka harjoittelevat hieman lukemista ja kirjoittamista ja kaipaavat minejä haastavampaa puuhastelua.
Ryhmässä leikitään, lauletaan ja askarrellaan, mutta välillä tehdään myös hieman koulumaisempiakin tehtäviä.
Esikouluryhmän opettaja tekee yhteistyötä sekä minien että koululaisryhmän opettajien kanssa, jotta opetuksen punainen lanka säilyy. Näin eteneminen ryhmästä toiseen tapahtuu hallitusti ja oppimisen kaari ei keskeydy. Samalla myös taataan, että oppilailla on tarvittavat taidot uudeen ryhmään siirtymiseen.
Koululaisryhmä on tarkoitettu 7-12-vuotiaille lapsille.
Ryhmään voi osallistua lapsi, joka ymmärtää ja puhuu suomea, sekä osaa kirjoittaa ja lukea. Koululaisryhmässä kehitetään suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, sekä oppilaiden suomalaisen luonnon, yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta.
Kirjojen ja tehtävien lisäksi koululaisryhmässä opitaan myös leikkien, pelaten ja askarrellen. Niin kuin muissakin ryhmissä, opetuksen suunnittelu ja toteutus mukailee kalenterivuodesta nousevia teemoja.
Pysyväluonteisia teemoja ovat olleet erilaiset suomalaiset juhlapäivät, vuodenajat ja tietyt kielioppiharjoitukset. Teemoihin usein liitetään sanavaraston karttuminen kyseisistä aihealueista. Jokaisella tunnilla opetuksessa käytetään keskustelua, kirjoittamista ja lukemista sekä erilaisia aisteja.
Tekemisen ilo ja rennon ilmapiirin luominen koulumaisen työskentelyn sijaan on keskiössä. Tästä syystä perinteisiä monistetehtäviä tehdään kohtuudella ja sen sijaan aktivoimme oppilaiden luovaa tekstin ja puheen tuottamista lasten osaamisen taso huomioiden.
Kielitaitoryhmä on yli 12-vuotiaille lapsille tarkoitettu ryhmä, jossa pääpainona on suomen kielen hallitseminen niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Tavoitteena on saavuttaa itsenäinen kielitaito, jolloin puutteet oppilaan sanavarastossa eivät hankaloita itseilmaisua, oppilas selviytyy monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä hallitsee kielen ja oikeinkirjoituksen melko hyvin. Oppilaat myös peilaavat suhdettaan suomen kieleen ja suomalaisuuteen omasta näkökulmastaan. Tunnit koostuvat erilaisista kielellisistä harjoitteista, jotka tähtäävät monilukutaitoon ja tekstitaitoon, mutta myös sujuvaan suulliseen kommunikaatioon. Tärkeänä osana on oikeinkirjoitus, kielioppi sekä sanavaraston laajentaminen. Tavoitteissa kuitenkin huomioidaan jokaisen oppilaan oma taso ja tavoitteet suomen kielen suhteen.

Ota yhteyttä

 

 

Carrer Viladomat, 94

08015 Barcelona

info@barcelonansuomikoulu.es

 

 

Lomakkeella antamiasi tietoja käytetään ainostaan yhteydenottopyyntöön vastaamiseen / Los datos incluidos en este formulario serán tratados por la Escuela Finlandesa de Barcelona exclusivamente con el fin de responder a su consulta.